Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „HALE DEPOZITARE-PRODUCȚIE, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 16.006/14/1F din 16.01.2018 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 16.01.2018 și avizul arhitectului șef nr.l6.006/14/1F din 16.01.2018, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 12.203/14.08.2018, expunerea de motive înregistrată sub nr. 12.204 din 14.08.2018;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 36, alin. (5), lit. c), punctul 11 și art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă revocarea HCL nr. 31/27.03.2018 și HCL nr.54/14.05.2018.
 • Art. 2. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „HALE DEPOZITARE-PRODUCȚIE, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, strada De 30/2, (T1 , P30/1/1/24 ), nr.cadastral 1.164 în suprafață de 5.000,00 mp în proprietatea domnului Ionescu Albert-George conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1358/23.11.2016 încheiat la UNNP BIN Florina Dobre cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 1-5, sector 3.
 • Art. 3. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 4. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat