Proces verbal

Încheiat azi 17.03.2020 ora 1500 cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 125/17.03.2020 și convocarea consilierilor locali conform adresei nr. 15817/17.03.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al HCL nr. 37/12.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus la nivelul orașului Popești-Leordeni și a aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta