Proiect de hotărâre
pentru modificarea art. 2 al HCL nr. 37/12.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus la nivelul orașului Popești-Leordeni și a aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Serviciului Financiar buget înregistrat sub nr.l5804/17.03.2020 și referatul de aprobare a primarului înregistrat sub nr. 15798/17.03.2020;
  • Prevederile art.9 și a art.10 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgenta;
  • Prevederile art. 108-110 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii coroborat cu prevederile art.2 din legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă;
 • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. h) și a art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aproba modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 37/12.03.2020, care va avea următorul cuprins:
  Art. 2. – Se aproba deblocarea fondului de rezerva pentru situații de urgenta în vederea luării masurilor obligatorii de prevenire și combatere a noului Coronavirus prin diminuarea prevederilor bugetare ale subcapitolului 54.02.05 Fondul de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale cu suma de 540. 334 lei, cat și majorarea prevederilor bugetare ale capitolului 51.01.03. Autorități executive, titlul 20 - cheltuieli materiale cu suma de 540.334 lei.”
 • Art. 2. – Restul prevederilor HCL nr. 37/12.03.2020 rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
Document semnat