Proces verbal

Încheiat azi 12.05.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la Liceul Teoretic Radu Popescu – Sala de Sport, din Str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 198/06.05.2020 și convocarea consilierilor locali prin adresa nr. 21385/04.05.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Popești-Leordeni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Modernizare strada Mirăslău din orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local în valoare de 50.183.680,53 lei; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire strada Amurgului – Acces șoseaua Berceni – în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Șutru Pavel propune suplimentarea ordinii de zi cu:

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 13 voturi pentru si 6 abțineri (Voicu C , Dogaru I, Niculae A , Radu I, Afronie A si Alexandru I).

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alienate, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 18 voturi pentru si 1 (una) abținere (Afronie A).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta