Proces verbal

Încheiat azi 11.10.2018 ora 13.00 cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 446/10.10.2018, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării alin.(2) din art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 26/13.03.2018; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.
Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Se dă citire ordinii de zi.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Dna Oncuța Elena invocă prevederile art. 77 din Lg. 393/2004 privind abţinerea de la vot.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta