Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/13.03.2018

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere prevederile art. 11 și art. 20 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • văzând adresa S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. prin care ni se aduce la cunoștință încetarea valabilității contractelor de mandat care le-au fost încredințate membrilor interimari ai Consiliului de Administrație, înregistrată sub nr. 14222/21.09.2018, expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 14738/25.09.2018 și referatul de specialitate înregistrat sub nr. 14737/25.09.2018;
 • în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 85/31.08.2018 prin care s-a modificat componența interimară a Consiliului de Administrație;
 • în temeiul art. 17, art. 36 alin. (2), lit. a), art. 36, alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște.

 • Art. 1. – Se aprobă modificarea alineatului (2) al articolului 1 din HCL 26/13.03.2018, care va avea următorul cuprins:
  „(2) Până la numirea membrilor Consiliului de Administrație conform procedurii, Consiliul local va numi 5 (cinci) membri în Consiliul de Aministrație pe o durată maximă de 180 de zile, având calitatea de administratori interimari, din care unul va fi Președinte intermiar, iar unul va fi administrator interimar economist, după cum urmează:
  1. Membru — administrator interimar — Președinte: Comănoiu Mihaela;
  2. Membru — administrator interimar — Economist: Tănase Elisabeta;
  3. Membru — administrator interimar — Mitrana Adrian-Mihai;
  4. Membru — administrator interimar — Rașu Denisa Iosefin;
  5. Membru — administrator interimar — Oncuţa Alexandra.
 • Art. 2. – Celelalte prevederi ale HCL 26/13.03.2018 rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Secretarul orașului va face publică prezenta hotărâre și o va comunica Primarului orașului spre ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului județului Ilfov spre a fi supusă controlului de legalitate.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Orice prevederi contrare se abrogă.
Document semnat