Proces verbal

Încheiat azi 11.06.2018 ora 14.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 260/04.06.2018, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire Creșa nr. 1 în Orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 5 al HCL nr. 25/13.03.2018 privind înfiinţarea S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. - întreprindere publică, având ca asociat unic Oraşul Popeşti-Leordeni prin Consiliul Local Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Comodat încheiat între Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni şi UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. ARIMEX S.R.L. către Sport Club Popeşti-Leordeni, în valoare de 3.600,00 RON; inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. GELDA COM IMPEX 2002 S.R.L. către Sport Club Popeşti-Leordeni, în valoare de 5.000 lei; inițiator: Primar Petre Iacob.
  7. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. GALAXY RESIDENT S.R.L. către Sport Club Popeşti-Leordeni, în valoare de 30.000 lei; inițiator: Primar Petre Iacob.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de delegare a gestiunii privind concesionarea serviciului de iluminat public, a regulamentului de organizare și funcționare și a indicatorilor de performanță generali și garantați; inițiator: Primar Petre Iacob.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţiuni de funcţionare si respectiv de dezvoltare, al oraşului Popeşti-Leordeni la 31.03.2018, centralizat, inclusiv unitățile subordonate; inițiator: Primar Petre Iacob.
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „MODIFICARE FUNCŢIUNE ZONĂ, RECOMPARTIMENTARE, SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LOCUINŢE COLECTIVE, EXTINDERE PE VERTICALĂ DE LA P+1E LA P+3E ŞI EXTINDERE PE ORIZONTALĂ CU P+5, AMENAJARE CIRCULAŢII ŞI PARCĂRI, SPAŢII VERZI, BRANŞAMENTE ŞI UTILITĂŢI”; inițiator: Viceprimar Constantin Mitran.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului-verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta