Proces verbal

Încheiat azi 9.09.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 413/02.09.2019 și convocarea membrilor consiliului local nr. 41991/03.09.2019, cu următoarea ordine de zi:

 1. (1) Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. (2) Proiect de hotărâre privind achiziția unui monument dedicat comemorării a 30 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. (3) Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilităților în vederea derulării procedurilor de achiziție pentru produsele aferente Lotului III (fructe sau legume – mere) din cadrul Programului pentru școli al României; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. (4) Proiect de hotărâre privind aprobarea „modificării categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. (5) Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a titlului de „Cetățean de onoare” al orașului Popești-Leordeni pentru persoanele îndreptățite; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. (6) Proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru menținerea unui mediu de viață sănătos; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. (7) Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome cu titlul de „Cetățean de onoare”, precum și a unei sume în valoare de 10.000 lei, domnului Francisc Grigore, veteran de război, persoană în vârsta de 100 de ani, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare Parc și parcare supraterană în oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. (8) Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI și acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru semnarea Actului Adițional nr. 5; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. (9) Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2019 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. (10) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME DS+P+4E+5ER ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - COMERȚ, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ASIGURARE BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. (11) Proiect de hotărâre privind aprobarea „Încheierii unui contract de consultanță juridică în scopul declanșării procedurii de expropiere pentru cauză de utilitate publică”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 13. (12) Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 14. (13) Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea elaborării și aprobării Studiului de Oportunitate și a Modelului de Contract privind delegarea serviciului de transport public către operatorul regional Regio Serv Transort SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.
 15. (14) Proiect de hotărâre privind „stabilirea și aprobarea cotei de carburant pentru autoutilitara marca Toyota, model Hilux, având numărul de identificare AHTBB3CD001760297, din dotarea Serviciului Educație, Cultură si Protecție Civilă”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 16. (17) Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.
La ședință participă domnul Primar Petre Iacob și 4 cetățeni din partea USR.

Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Năstase Iosif propune:

De asemenea, șeful serviciului achiziții publice solicită retragerea punctului 8 de pe ordinea de zi cu acordul inițiatorului Primar Petre Iacob.

Se supune la vot ordinea de zi modificată și suplimentată: unanimitate voturi pentru.
După aprobare ordinea de zi, va fi renumerotată (Diverse va fi punctul 17).

Din partea cetățenilor prezenți se solicită acordarea luării cuvântului la punctul Diverse.
Se supune la vot, 12 voturi pentru, 1 (una) abținere (Trancioveanu R.) și două voturi împotrivă (Șerban I., Șutru P.)

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot propunerea domnilor din partea USR privind înregistrarea ședinței audio, 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Stan F.) și 3 abțineri (Cazacu S., Șutru P., Șerban I.).

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1(una) abținere (Afronie A.).

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1(una) abținere (Afronie A.).

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Se supune la vot:

 • cap. chelt. autorități executive, unanimitate voturi pentru;
 • cap. alte servicii publice generale, unanimitate voturi pentru;
 • cap. ordine publică și siguranță națională, unanimitate voturi pentru;
 • chelt. învățământ, unanimitate voturi pentru;
 • chelt. ptr. cultură, recreere, unanimitate voturi pentru;
 • chelt. asistență socială, unanimitate voturi pentru;
 • Lista de investiții, unanimitate voturi pentru;
 • chelt. ptr. transport, unanimitate voturi pentru;
 • Anexele: 3A, 3B, 4, 5, 6, unanimitate voturi pentru;

Se dă citire amendamentului depus de consilierul local Stan F. nr. 42815/09.09.2019.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Se supune în întregime proiectul de rectif. nr. 1 la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 2 voturi pentru (Mitran C., Cazacu S.) și 13 voturi abțineri.

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 abținere (Afronie A.).

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 abținere (Ciotoianu M.).

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 împotrivă (Afronie A.).

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 15: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 16: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 17. Diverse:
Desemnare reprezentant Consiliului Local la Grădinița Sf. Agnes - Năstase Iosif, unanimitate pentru.
Solicitare USR privind amplasarea unei structuri autoportante - str. Școlii nr.2.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Solicitare USR amplasare 4 bannere. Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Solicitarea Casei Funerare Popești SRL de ocupare temporară a unei suprafețe de 18 mp din domeniul public. Se supune la vot, 2 voturi pentru, 13 abțineri - aviz negativ.
Solicitare SC Toma & Iacob Market SRL de ocuparea temporară a unei suprafețe de 5 mp domeniul public. Se supune la vot, 2 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 9 voturi abțineri - aviz negativ.
Solicitarea SC Plemarcon privind ocuparea temporară a domeniului public a unei suprafețe de 4 mp. Se supune la vot, 12 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă - aviz favorabil.
Se dă cuvântul doamnei Bîrsan C. care solicită lămuriri privind investițiile din oraș Popești-Leordeni. Răspunde Șef Serviciu achiziții publice și investiții Adrian Cormoș.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta