Proiect de hotărâre
privind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat, înregistrat sub nr. 36431 din 02,08.2019, prin care se propune aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni și Referatul de aprobare a Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 36492 din 02.08.2019;
 • în conformitate cu prevederile:
  • O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
  • H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997;
  • H.G.R.. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe;
  • Art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
 • în temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat va aduce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat