Proces verbal

Încheiat azi 9.03.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 102/03.03.2020 și convocarea consilierilor locali conform adresei nr. 12726/03.03.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Orașului Popești-Leordeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020 din bugetul orașului Popești-Leordeni, pentru activități nonprofit de interes general local” și a „Ghidului Solicitantului”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind acceptarea renunțării de către Mareș Daniel și Mareș Petruța la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 582 mp., având număr cadastral 119539 și intabulat în Cartea Funciară nr. 119539 a orașului Popești-Leordeni, în favoarea UAT Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

La solicitarea unui cetățean care propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul Diverse pentru a adresa câteva întrebări.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Diverse.
1. Ce se întâmplă cu exproprierea din Danubiana?
Răspunde d-na consilier Elena O: Se măsoară la blocul din față. Se lucrează.
2. Unde găsim ghidul?
Pe site-ul instituției, au fost necesare niște modificări.
3. Dacă aderăm la ADI-Ilfov, societatea UtilPub ce mai face?
Răspunde dl viceprimar: Societatea UtilPub are alt obiect de activitate.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta