Proiect de hotărâre
privind aprobarea aderării Orașului Popești-Leordeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referat de aprobare la proiectul de hotărâre 6142/31.01.2020;
  • Rapoartele de specialitate ale 6141/31.01.2020;
  • Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;
  • Prevederile Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;
  • Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
  • Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată;
  • Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
  • Prevederile Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
 • În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (9) și art. 129 alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov și al art. 89 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă aderarea Orașului Popești-Leordeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 • Art. 2. – Se aprobă prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 • Art. 3. – Se împuternicește dl Petre IACOB, Primar al Orașului Popești-Leordeni să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, în forma prevăzută în Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta hotărâre, cât și actele adiționale la acestea și să reprezinte Orașul Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 • Art. 4. – Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni, va comunica hotărârea :
  -Prefectul Județului Ilfov
  -Consiliul Județean Ilfov
  -Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
Document semnat