Proces verbal

Încheiat azi 3.04.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la Liceul Teoretic Radu Popescu-Sala de Sport, din Str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 160/03.04.2020 și convocarea consilierilor locali prin adresa nr. 18290/03.04.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Sectorului 4 al Municipiului București; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

La ședință participă dl Primar Petre Iacob și dl Primar Băluță Daniel.

Se dă citire ordinii de zi.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Domnul Mitran Constantin propune: Cazacu Silviu.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se dă cuvântul dlui Marius Pascu: având in vedere Decretul 195/2020 privind starea de urgență și a ordonanțelor militare a trebuit să rectificăm fondul de rezervă pentru a putea pune în aplicare toate aceste măsuri și de asemenea cererile de ajutor public ale Primarului Sector 4 pentru construirea centrului UPU și pentru dotarea Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” cu materiale și echipamente esențiale în lupta cu coronavirusul. Alte modificări nu au fost făcute.
Domnul consilier Stan Florin are un amendament înregistrat cu nr. 18350/03.04.2020.
Se dă citire amendamentului, nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate de voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de rectificare buget împreună cu amendamentul, unanimitate de voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Domnul Primar al Sectorului 4 Băluță Daniel mulțumește dlui Primar Petre Iacob și Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni pentru sprijinul acordat.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta