Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17.703/30.03.2020 al Serviciului Juridic, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă, din care reiese necesitatea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov;
  • Având în vedere Adresa Instituției Prefectului, Județul Ilfov nr. BG/3563 din data de 24.03.2020, având număr de înregistrare în instituția noastră 17272/25.03.2020, privind implementarea măsurilor necesare pentru împiedicarea răspândirii Coronavirus SARS-Cov-2, precum și Decretul Președintelui României nr. 195 din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, considerăm necesară adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov;
  • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza art. 129 alin. (2), lit. a), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din data de 20.11.2019.
  • Art. 3. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat