Proces verbal

Încheiat azi 1.04.2022 ora 1200 cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni care se desfășoară la Liceul Teoretic „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52 convocată prin dispoziția primarului nr. 144/01.04.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 19318/01.04.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Construire Creșă nr. 1, Str. Lămâiței nr. 1, oraș Popești-Leordeni, T7, P90, 91,92,93, Județul Ilfov”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței nr. 1, oraș Popești-Leordeni, T7, P90,91,92,93, Județul Ilfov”; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței