Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea valorilor de inventar a unor bunuri proprietate publică a Orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare numărul 59043/28.10.2022 întocmit de Primarul orașului Popești- Leordeni;
  • b) Raportul de specialitate numărul 59042/28.10.2022 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul:
  • a) Legii nr. 82 privind legea contabilității, republicată cu completările și modificările ulterioare;
  • b) HG nr. pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale, cu completările și modificările ulterioare;
  • c) în baza art. 129 alin. (1), (2) lit. și b), litera c), alin. (4) lit. d) coroborat cu art. 136, art. 139 și art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.
  • d) în baza art. 129 alin. (1), (2) lit. și b), litera c), alin. (4) lit. d) coroborat cu art. 136, art. 139 și art. 196, art. 289 alin. (1) și (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului proprietate publică a Orașului Popești-Leordeni - str. Scolii, poziția 84 din Anexa nr. 32 la HG 930/16.09.2002, coloana 5 - Valoarea de inventar, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului proprietate publică a Orașului Popești-Leordeni - str. Răsăritului (fost De 811), poziția 149 din Anexa nr. 32 la HG 930/16.09.2002, coloana 5 - Valoarea de inventar, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului proprietate publică a Orașului Popești-Leordeni - str. Popești-Vest (fost De 897), poziția 238 din Anexa nr. 32 la HG 930/16.09.2002, coloana 5 - Valoarea de inventar,conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului proprietate publică a Orașului Popești-Leordeni - Str. Solstițiului (fost De 889) poziția 230 din Anexa nr. 32 la HG 930/16.09.2002, coloana 5 - Valoarea de inventar conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului proprietate publică a Orașului Popești-Leordeni - Str. Mirăslău poziția 38 din Anexa nr. 32 la HG 930/16.09.2002, coloana 5 - Valoarea de inventar conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 6. – Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului proprietate publică a Orașului Popești-Leordeni - Str. Drumul Fermei poziția 70 din Anexa nr. 32 la HG 930/16.09.2002, coloana 5 - Valoarea de inventar conform cu Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 7. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al acestuia va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 8. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat