Proiect de hotărâre
privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • a) Raportul de specialitate nr. 21889/22.04.2021 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
  • b) Referatul de aprobare nr. 21890/22.04.2021 întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul:
  • a) art. 551 alin. (8), art. 866, art. 871-873 din Codul Civil republicat cu modificările și completările ulterioare;
  • b) art. 129 alin, (1), (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. a) sic), art.136, art. 139 $i art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aproba Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Redevența pentru Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006 va fi modificată corespunzător în raport cu diminuarea suprafeței.
 • Art. 3. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni să semneze Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
 • Art. 5. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei hotărâri, potrivit competentelor.
Document semnat