Proiect de hotărâre
privind aprobarea completării Actului Constitutiv al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești Leordeni înregistrat cu numărul 18791/06.04.2021;
  • Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Conform prevederilor Legii nr. 51 din 8 martie 2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;
  • Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 - legea societăților comerciale ;
  • Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local cu numărul 22/2020;
  • În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (7) lit. n), 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă completarea Actului Constitutiv al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, prin adăugarea unui obiect secundar de activitate: cod CAEN 5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre, conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Ilfov, Primarului Orașului Popești Leordeni, SC UTILPUB PEST ECO SERV PPL SRL.
  • Art. 3. – Se împuternicește Directorul SC UTILPUB PEST ECO SERV PPL SRL cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
  • Art. 4. – Secretarul general al UAT Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat