Proiect de hotărâre
cu privire la derularea și finanțarea în anul școlar 2021- 2022, din bugetul local, a Programului „Școala după școală”, desfășurat în instituție de învățământ preuniversitar de stat pe raza orașului Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Văzând:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu privire la derularea și finanțarea în anul școlar 2021-2022, din bugetul local, a Programului „Școala după școală”, desfășurat în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Popești-Leordeni;
  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare OMECTS 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala după școală”;
  • OMEN 4802/31.08.2017 privind modificarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală după școală”, aprobată prin OMECTS 5349/2011;
  • Procedura Operațională privind organizarea Programului „Școală după școală” nr. 891/01.02.2016 a Inspectoratului Școlar Județean Ilfov;
  • OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Codul Civil din 17 iulie 2009, capitolul II, cu modificările și completările ulterioare;
  • HG nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă derularea și finanțarea în anul școlar 2021-2022, din bugetul local al orașului Popești-Leordeni, a Programului „Școala după școală” pentru învățământul primar, desfășurat de Primăria orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă și Direcția de Asistență Socială și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din localitatea Popești-Leordeni: Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”, Școala Gimnazială nr. 3 și Liceul Teoretic „Radu Popescu”, pentru un număr maxim de 100 de elevi înscriși în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat beneficiare ale programului.
 • Art. 2. – Se aprobă Protocolul de colaborare (Anexa 1) pentru organizarea Programului „Școala după școală” între Primăria orașului Popești-Leordeni și unitățile de învățământ preuniversitar de stat beneficiare din localitate: Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”, Școala Gimnazială nr. 3 și Liceul Teoretic „Radu Popescu”. Protocolul de colaborare va fi încheiat cu fiecare unitate de învățământ, beneficiară a proiectului, în baza analizei de nevoi de la nivelul unității, a avizului Inspectoratului Școlar Județean Ilfov și a cererilor de includere în program.
 • Art. 3. – Din bugetul local al orașului Popești-Leordeni (capitolul servicii educaționale complementare - cod 65.02.12, subcapitolul „Școala după școală” - 65.02.12.01) se va asigura plata resursei umane implicate în proiectul „Școala după școală”. Plata se va face conform Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5349/2011 privind metodologia de organizare a programului „Școala după școală”.
 • Art. 4. – Masa elevilor se va asigura prin servicii de tip catering, prin unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Popești-Leordeni, după cum urmează:
  (1) Din bugetul local al orașului Popești-Leordeni (capitolul servicii educaționale complementare - cod 65.02.12, subcapitolul „Școala după școală” - 65.02.12.01) se va asigura masa pentru elevii care aparțin categoriilor sociale menționate în Referatul de aprobare, în limita 15 lei/elev(ă) (TVA inclus).
  (2) Pentru elevii înscriși în Program care nu fac parte din categoriile sociale menționate, costul aferent meniului zilnic furnizat prin serviciul de catering va fi suportat de părinți/reprezentanții legali ai acestora.
  (3) Contractul aferent serviciilor de asigurare a hranei în sistem de catering se va încheia doar cu comercianți supuși acordului autorităților administrațiilor publice locale conform OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață cu modificările și completările ulterioare.
  (4) Meniul va fi stabilit în colaborare cu personal medical avizat.
 • Art. 5. – Toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Popești-Leordeni vor prezenta, lunar, Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă al Primăriei orașului Popești-Leordeni, până la sfârșitul lunii respective, situația ștatelor de plată (detaliat nume, prenume și suma alocată), aferentă activității personalului cuprins în programul „Școala după școală”.
 • Art. 6. – Plățile efective ale ștatelor de plată de la articolul mai sus menționat se vor vira în luna următoare depunerii acestora, după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă al Primăriei orașului Popești-Leordeni și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
 • Art. 7. – Primăria orașului Popești-Leordeni va asigura, din bugetul local, resursele financiare pentru dotarea corespunzătoare a spațiilor identificate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv cu materiale auxiliare (igienico-sanitare, papetărie, etc.), pentru implementarea în condiții optime a programului „Școala după școală” pentru anul 2021-2022 în limita a maxim 20.000 RON (cu TVA)/ unitate de învățământ.
 • Art. 8. – Programul „Școala după școală” se va desfășura în cadrul unităților de învățământ din care fac parte elevii înscriși, ținând cont de următoarele:
  (1) Identificarea spațiilor în care vor fi organizate cursurile din cadrul Programului „Școala după școală” intră în responsabilitatea directorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Popești-Leordeni implicate în program.
  (2) În cazul în care nu există spații disponibile în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Popești-Leordeni, primăria va asigura bugetul necesar acoperirii cheltuielilor cu chiria și întreținerea spațiilor puse la dispoziția instituțiilor de învățământ, ca urmare a implicării în Programul „Școala după școală”.
  (3) Transportul elevilor până la spațiile în care se desfășoară Programul „Școala după școală” se va face cu ajutorul microbuzelor școlare puse la dispoziția unităților de învățământ de Primăria orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 9. – Fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Popești-Leordeni implicată în program elaborează un regulament intern de organizare a programului „Școala după școală”, în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5349/2011.
 • Art. 10. – Organizarea programului „Școala după școală” în fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Popești-Leordeni se va face conform calendarului prevăzut la art. 2 din Procedura Operațională privind organizarea Programului „Școala după școală” nr. 891/01.02.2016 a Inspectoratului Școlar Județean Ilfov.
 • Art. 11. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin intermediul aparatului de specialitate al primărie, directorii unităților de învățământ de stat preuniversitar din Popești-Leordeni implicate în Programul „Școala după școală”, cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Județului Ilfov vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.
 • Art. 12. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al orașului Popești-Leordeni, Instituției Prefectului județului Ilfov și Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
Document semnat