Proiect de hotărâre
privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 14638/18.03.2021 și raportul de specialitate al Secretarului General UAT înregistrat sub nr. 14636/18.03.2021 prin care se propune Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020;
  • Ținând seama de prevederile art. 155 alin. (3) lit .a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din în OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se însușește raportul Primarului orașului Popești-Leordeni privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei hotărâri conform competențelor legale.
Document semnat