Proiect de hotărâre
privind „Programul de prevenire a fenomenului de bullying în școli”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură si Protecție Civilă, înregistrat sub nr. 12232 din data de 05.03.2021 și Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 12238 din data de 05.03.2021;
 • În conformitate cu:
  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
  • Strategia națională pentru sănătatea mintală a copiilor și adolescenților;
 • În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă proiectul „Programul de prevenire a fenomenului de bullying în școli”.
 • Art. 2. – Se aprobă bugetul estimat al programului în valoare maximă de 4.900 lei.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget, Serviciul Achiziții Publice și Investiții, Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă și Directorii școlilor de stat.
 • Art. 4. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat