Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ANSAMBLU DE CLĂDIRI CU DESTINAȚIA DE SERVICII, COMERȚ, BIROURI P+10E, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 10290/26/2F din 05.02.2021 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 02.02.2021 și avizul arhitectului șef nr. 10290/26/2F din 05.02.2021, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 9.229/18,02.2021, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 9.305 din 19.02.2021;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art.25, alin. (1) și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr.7/2011;
  • art.2, alin.(2) din Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.136, alin. (1), alin.(2), alin.(3), alin.(4) și art.196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. a57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ANSAMBLU DE CLĂDIRI CU DESTINAȚIA DE SERVICII, COMERȚ, BIROURI P+10E, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, situat în orașul Popești-Leordeni, Splaiul Unirii, f.nr. (T 3/2, P 67/3) nr.cadastal 118.083 în suprafață de 65.000,00 mp este în proprietatea S.C. ROMAFOND S.R.L. conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 15/16.01.2019 încheiat la UNNP SPN Tatomir Gheorghe și Lancranjan Mihai-Marius cu sediul în București, sector 3.
 • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat