Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR PARCAJE LA SOL, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 2323/9/3F din 22.07.2020 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov întrunită în ședința din 14.07.2020 și avizul arhitectului șef nr. 2323/9/3F din 22.07.2020, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 47.357/30.09.2020, referatul de aprobare a Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 47.358 din 30.09.20208;
 • Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile
  • art. 25, alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 136, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Legea O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR PARCAJE LA SOL, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI” pentru terenul situat în orașul Popești-Leordeni, strada Biruinței, f.nr., (T 55/7, P 25) nr.cadastral 106479 în suprafață de 1.648,00 mp ce se află în proprietatea S.C. BVG DEVELOPMENT & INVESTMENT S.R.L. conform Actului de adjudecare din 11.12.2019/ Biroul executorilor judecătorești asociați Cătălin Vișan și Manuel-Andrei Dorcioman - București.
 • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat