Hotărâre
privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului-teren în suprafață de 20.000 m.p. situat pe str. Drumul Fermei, nr. 32, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții, înregistrat sub nr. 62610/06.12.2021, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 62612/06.12.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 63997/10.12.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 64017/10.12.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 64012/10.12.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 64023/10.12.2021;
 • Ținând seama de:
  • Hotărârea Consiliului Local Popești-Leordeni nr. 89/22.10.2021, prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și Studiul de Fezabilitate aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar- Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești- Leordeni”;
  • Hotărârea Consiliului Local Popești-Leordeni nr. 98/04.11.2021, prin care a fost aprobat coridorul de expropriere evidențiat în studiul de fezabilitate;
  • Planul de amplasament avizat de OCPI conform procesului - verbal de recepție emis de OCPI Ilfov întocmit în data de 11.11.2021 pentru lucrarea nr. 494989/02.11.2021, care constituie coridorul de expropriere pentru obiectivul „Amenajare Campus Preuniversitar- Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești -Leordeni”;
  • Raportul de evaluare nr. 62275/03.12.2021, al terenului situat pe str.Drumul Fermei, nr. 32 în orașul Popești - Leordeni, în suprafață de 20.000m.p., întocmit de S.C MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY S.R.L;
 • Având în vedere:
  • Dispozițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
  • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;
 • În temeiul art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești-Leordeni”, conform planului de situație avizat de OCPI, cuprins în Anexa 1, care face parte din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului-teren în suprafața de 20.000 mp situat pe str. Drumul Femei, nr. 32, care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școala Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești-Leordeni”, expropriator fiind Orașul Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Se aprobă lista cuprinzând imoblele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere, numele proprietarilor, cuprinsă în Anexa 2, care face parte din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Se însuseste Raportul de evaluare nr. 62275/03.12.2021, întocmit de S.C MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY S.R.L, pentru imobilul ce urmeaza a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar – Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești-Leordeni”.
 • Art. 5. – Se aprobă suma estimată de către expropriator aferentă despăgubirilor pentru imobilul-teren în suprafață de 20.000 m.p., proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local în cuantum de 3.071.440 lei, (echivalent a 620.618 Euro) valorile nu conțin TVA.
 • Art. 6. – Suma prevăzută la art. 4 urmează a fi asigurată din fondurile bugetului local al Orașului Popești-Leordeni și se virează, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Orașului Popești-Leordeni, la dispoziția proprietarului imobilului situat pe amplasamentul lucrării de interes local prevăzute la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
 • Art. 7. – Planul amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul local și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 8. – După expirarea termenului legal de afișare și înștiințare a proprietarului, se mandatează Primarul Orașului Popești-Leordeni, să emită dispoziția de expropriere, pentru imobilul proprietate privată ce constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, să emită dispozițiile de numire a comisiilor de verificare a dosarelor de expropriere și să semneze orice acte privind intabularea dreptului de proprietate al Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 9. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă și Serviciul Achiziții Publice și Investiții care fac parte din Aparatul de Specialitate al Primarului Orașului Popești-Leordeni, conform competențelor.
 • Art. 10. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 113 din 16.12.2021

Document semnat