Hotărâre
privind inițierea demersurilor de actualizare a documentației de urbanism „P.U.G. Oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru înregistrat sub nr. 63554/09.12.2021, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 63560/09.12.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 63998/10.12.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 64018/10.12.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 64013/10.12.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 64026/10.12.2021;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulteriore;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Art. 2 din Procedura privind emiterea și eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole aprobată prin OMADR nr. 1056/2018;
  • Art. 25, alin. (1) și art. 46, alin. (1) și alin. (17) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
  • Art. 23 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
  • Art. 129 alin. (6) lit. c) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă inițierea demersurilor de actualizare a documentației de urbanism „P.U.G. Oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov”.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni si Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
 • Art. 3. – Comunicarea si aducerea la cunoștința publică se vor face conform competențelor, prin grija Secretarului General UAT.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 109 din 16.12.2021

Document semnat