Hotărâre
privind achiziționarea pentru și în numele Orașului Popești-Leordeni a terenului în suprafață de 17.743,36 mp si cotele indivize, situat pe Șoseaua Olteniței nr. 181, pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare cartier Danubiana în Orașul Popești-Leordeni județul Ilfov”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții, înregistrat sub nr. 63543/09.12.2021, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 63597/09.12.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 63996/10.12.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 64016/10.12.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 64010/10.12.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 64021/10.12.2021;
 • Ținând seama de:
  • Raportul prezentat de Comisia de negociere constituită pentru achiziționarea terenului în suprafață totală este de 17.743,36 mp, situat pe șoseaua Olteniței nr 181, având nr. cadastral 100795, 100796, 100794, 100819, 103385, 112871, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 52/31.05.2021;
  • Raportul de evaluare nr.21234/20.04.2021, întocmit de MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY S.R.L.;
 • În baza prevederilor:
  • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 52/31.05.2021, privind constituirea comisiei de negociere în vederea ofertării pentru achiziționarea terenului în suprafață totală este de 17.743,36 mp, șoseaua Olteniței nr 181;
 • Luând în considerare amendamentul depus de domnul consilier local Ionuț Nicolae Lorin, înregistrat sub nr. 64699/14.12.2021;
 • În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă achiziționarea prin cumpărare, pentru și în numele Orașului Popești- Leordeni, a terenului suprafață totală este de 17.743,36 mp, situat pe șoseaua Olteniței nr. 181, având nr. cadastral 100795, 100796, 100794, 100819, 103385, 112871, identificat conform anexei și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prețul total al tranzacției fiind de 505.585,30 lei din care 427.330 lei (echivalent a 86.780 Euro) și 78.255,30 TVA și va fi achitat vânzătorului prin virament bancar în termen de maxim 5 zile de la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare și TVA până la data de 2 februarie 2022.
 • Art. 3. – Se aprobă efectuarea plății achiziției terenului, precum și efectuarea cheltuielilor ocazionate de autentificarea și intabularea terenului, din bugetul local al Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 4. – Se împuternicește Primarul Orașului Popești-Leordeni să semneze contractul de vânzare-cumpărare, în numele și pentru Orașului Popești-Leordeni, precum și înscrisurile necesare perfectării tranzacției, conform actelor normative aplicabile, la finalizarea tranzacției, terenul prevăzut la Art. (1) fiind declarat bun aparținând domeniului public al Orașului Popești-Leordeni, administrat de Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 5. – (1) Se aprobă transmiterea terenului prevăzut la Art. (1), dobândit prin act de vânzare-cumpărare ce va fi încheiat în baza prezentei hotărâri, în administrarea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni.
  (2) Predarea primirea terenului se va face prin proces-verbal de predare-primire, încheiat în maxim 10 zile de la data dobândirii.
 • Art. 6. – Prezenta va fi adusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al acestuia.
 • Art. 7. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 107 din 16.12.2021

Document semnat