Hotărâre
privind aprobarea Regulamentului, Caietului de Sarcini și Programului unitar de acțiune și combatere a vectorilor al serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de administrare a domeniului public și privat înregistrat sub nr. 58925/16.11.2021, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 58936/16.11.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 61494/29.11.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 60353/23.11.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 60365/23.11.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 60447/23.11.2021;
 • Luând în considerare amendamentul depus de Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS, înregistrat sub nr. 62651/06.12.2021;
 • În conformitate cu:
  • prevederile art. 3, art. 8 alin. (1), alin. (3), art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 6 alin. (1) lit. h), art. 11 și art. 14 alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a servi­ciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările ulterioare;
  • prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților și Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubriza­re a localităților;
 • În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare al orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă Caietul de Sarcini al serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare al orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă Programul unitar de acțiune și combatere a vectorilor pentru activi­tatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare al orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al acestuia, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 5. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului general UAT, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 101 din 6.12.2021

Document semnat