Hotărâre
privind aprobarea coridorului de expropriere pentru „Amenajare Campus Preuniversitar - Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de sport în orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții, înregistrat sub nr. 55577/28.10.2021, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 55579/28.10.2021, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat), înregistrat sub nr. 56008/01.11.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 56448/03.11.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 55891/01.10.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură), înregistrat sub nr. 56076/01.11.2021;
  • În baza Studiului de fezabilitate având ca obiectiv „Amenajare Campus Preuniversitar - Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de sport în orașul Popești-Leordeni”, aprobat prin HCL nr. 89/22.10.2021, cu număr de indicator proiect 120/2021;
  • În baza prevederilor:
    • Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
  • În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă coridorul de expropriere, evidențiat în Studiul de fezabilitate și lista proprietarilor, având ca obiectiv „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de sport în orașul Popești-Leordeni”, cu indicator de proiect 120/2021 conform anexelor 1 și 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta va fi adusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT și de aparatul de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 98 din 4.11.2021

Document semnat