Hotărâre
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobil compus din teren intravilan în suprafață totală de 17.743,36, în vederea exproprierii pentru lucrarea de utilitate publică „Execuție lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier- Modernizare cartier Danubiana - în Orașul Popești Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Administratorului Public înregistrat sub nr. 44767/15.09.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr 44769/15.09.2020, precum și raportul de avizare al comisiei nr.3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr.44813/15.09.2020;
 • În baza prevederilor:
  • Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Legii 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor;
  • OMAI 163/2007 - pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • OMAI 210/2007 - pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
  • art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129, alin 4, lit d, din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Raportului de evaluare pentru imobil compus din teren intravilan în suprafață totală de 17.743,36, în vederea exproprierii pentru lucrarea de utilitate publică „Execuție lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier- Modernizare cartier Danubiana - în Orașul Popești Leordeni” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul său de specialitate.
 • Art. 3. – Secretarul General U.A.T. va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 104 din 15.09.2020

Document semnat