Hotărâre
privind acceptarea donației terenului identificat cu nr. cadastral 126345, înscris în Cartea funciară nr. 126345 a localității Popești Leordeni, imobil afectat de construirea Pasarelei pietonale Popești-Vest, către orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 41539/27.08.2020, referatul de aprobare nr. 41540/27.08.2020 întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 44284/11.09.2020, comisiei nr.2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 44285/11.09.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 44286/11.09.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 44287/11.09.2020;
 • Văzând:
  • a) Oferta de donație a societăților înregistrată sub numărul 25383/28.05.2020;
  • b) Avizul favorabil nr. 5832/6/6F din 25.06.2013, emis de către Consiliul Județean Ilfov - Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului Ilfov, referitor la documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal, privind obiectivul de investiții „Construire pasarela pietonală metalică acoperită care să facă legătura între stația de metrou Berceni și zona de dezvoltare din spatele metroului”;
  • c) Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 3/13.01.2014, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Construire pasarelă pietonală metalică acoperită care sa facă legătura între stația de metrou Berceni și zona de dezvoltare din spatele metroului”;
 • În temeiul:
  • a) Art. 551 alin. 1), 6), 7), 9), art. 552, art. 554, art. 647, art. 863 lit. c), art. 984-985 din Legea 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • b) art. 129 alin.(2) lit.b), c) și d) coroborat cu alin. (4) lit.e) și f) și cu alin.(7) lit.k), art. 196, art. 291 alin.(3), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acceptarea donației terenului identificat cu nr. cadastral 126345, înscris în Cartea funciară nr. 126345 a localității Popești Leordeni, imobil afectat de construirea Pasarelei pietonale Popești-Vest, către orașul Popești-Leordeni, conform situației prezentate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește doamna Petre Alina Georgiana pentru a reprezenta Orașul Popești-Leordeni în vederea autentificării a contractului de donație privind lotul nr. 515 compus din teren intravilan în suprafață de 189 mp., situat în orașul Popești-Leordeni, Str. Biruinței nr. 93, tarla 55/7, parcelă 6, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 126345, înscris în Cartea funciară nr. 126345 a localității Popești Leordeni.
 • Art. 3. – Imobilul prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri trece în domeniul public al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat va duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 5. – Secretarul General U.A.T. va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 99 din 15.09.2020

Document semnat