Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere și Reabilitare sisteme hidroedilitare de alimentare cu apă și canalizare în orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 1916/14.01.2020, referatul de aprobare al domnului primar Petre Iacob înregistrat sub nr. 1918/14.01.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 3407/21.01.2020 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 3408/21.01.2020;
  • în baza prevederilor:
    • Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
    • art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și Reabilitare sisteme hidroedilitare de alimentare cu apă și canalizare în orașul Popești-Leordeni”.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General UAT și de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 4 din 29.01.2020

Document semnat