Hotărâre
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă cu curte interioară Grădinița cu program prelungit nr. 3”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 18978/22.04.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 18976/22.04.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 21088/09.05.2019, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 21089/09.05.2019 și al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 21090/09.05.2019;
 • în baza:
  • prevederilor O.U.G. nr. 114/2008, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
  • prevederilor O.U.G.nr. 6/2017, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice;
  • prevederilor Instrucțiunii Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2, privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;
 • în temeiul:
  • H.G.R. nr.907/2016 cu modificările și completările ulterioare, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă cu curte interioară Grădinița cu program prelungit nr.3” conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Direcția economică, Serviciul Administrarea Domeniului Public.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 55 din 15.05.2019

Document semnat