Hotărâre
privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar, Petre Iacob, înregistrată sub nr. 23213/19.11.2018, raportul de specialitate al D.A.D.P.P înregistrat sub nr. 23212/19.11.2018, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23214/19.11.2018;
 • în baza:
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;
  • Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă regulamentul de organizare si funcționare a serviciului public de salubrizare din orașul Popești-Leordeni, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al orașului Popești-Leordeni, Direcția economică, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat și de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Orice prevederi contrare se abrogă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 124 din 19.11.2018

Document semnat