Hotărâre
privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrativ fiscale

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Primarul orașului Popești-Leordeni, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
 • Analizând:
  • raportul de specialitate nr. 17582/15.10.2018 întocmit de Directorul executiv al Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni;
  • raportul de specialitate nr. 17600/15.10.2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni;
  • raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23201/19.11.2018;
  • considerând prevederile Ordinului nr. 3097/2016 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 970 din data de 5 decembrie 2016, prin care este aprobată lista actelor administrativ fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local, care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, procedura și condițiile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a acestor acte;
  • având în vedere reglementările cuprinse în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind normele de aplicare a Legii nr. 227/2015;

Hotărăște:

 • Art. 1. – Direcția Impozite și Taxe Locale, în calitatea sa de organ fiscal al orașului Popești-Leordeni, poate emite acte administrativ fiscale, prevăzute în Anexa 1 ce conține un număr de 3 pagini și care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condițiile art. 46 alin (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările cu completările ulterioare.
 • Art. 2. – Mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor administrativ fiscale, actelor de executare și altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe Locale sunt următoarele:
  1. Fax;
  2. E-mail (căsuță poștală electronică);
  3. Platforma de contact online pusă la dispoziția contribuabililor de către organul fiscal local.
 • Art. 3. – Se aprobă procedura de comunicare a actelor administrativ fiscale, actelor de executare și altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe Locale, prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care acestea se realizează, prevăzută în Anexa nr. 2 ce conține un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Direcția Impozite și Taxe Locale va efectua toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii condițiilor pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri
 • Art. 5. – Autoritatea executivă a orașului Popești-Leordeni va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
 • Art. 6. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului orașului Popești-Leordeni.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 119 din 19.11.2018

Document semnat