Hotărâre
privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea modificării Contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional STB SA

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate întocmit de directorul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat, domnul Bogdan CERNĂTESCU înregistrat sub nr. 21002/06.11.2018 și expunerea de motive a domnului primar Petre IACOB înregistrată sub nr. 21003/06.11.2018, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 23189/19.11.2018, comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 23196/19.11.2018 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 23199/19.11.2018;
 • văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov nr. 2861/24.10.2018;
 • în baza prevederilor:
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 92/2007 al serviciilor de transport public local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
  • Art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 2 și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioar.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă mandatul special pentru aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București-Ilfov nr. 1/17.09.2018 încheiat cu operatorul regional STB SA.
 • Art. 2. – Se aprobă mandatul special pentru mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru semnarea, în condițiile menționate mai sus, a Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători ce urmează a se semna cu Societatea de Transport București STB SA.
 • Art. 3. – Se aprobă mandatul special pentru mandatarea reprezentantului legal al asociatului Consiliul local al orașului Popești-Leordeni pentru semnarea, alături de Președintele Asociației, a Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători.
 • Art. 4. – Se aprobă mandatul special pentru elaborarea de către ADTPBI, a studiului de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători către operatorii regionali din Ilfov.
 • Art. 5. – Primarul orașului Popești-Leordeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 117 din 19.11.2018

Document semnat