Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire corp nou şcoala gimnazială Ioan Bădescu”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni întrunit în şedinţa de lucru.

  • Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 2099/09.02.2018, raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice şi Investiţii Locale înregistrat sub nr. 2098/09.02.2018, precum şi rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport-turism) înregistrat sub nr. 2736/22.02.2018, comisiei nr. 3 (juridică, administraţie publică locală, apărarea drepturilor cetăţeneşti, relaţii cu alte autorităţi publice locale din ţară şi străinătate) înregistrat sub nr. 2737/22.02.2018 şi al comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea şi pastrarea monumentelor istorice şi de arhitectură) înregistrat sub nr. 2738/22.02.2018;
  • în baza:
    • prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;
    • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. „d” şi al art. 45 alin. (2) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni
Hotărăște:

  • Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Construire corp nou şcoala gimnazială Ioan Bădescu” conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.
  • Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul oraşului Popeşti-Leordeni, Secretarul Oraşului Popeşti-Leordeni, Administratorul Public al oraşului Popeşti-Leordeni, Direcţia economică, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat și de aparatul de specialitate al Primarului oraşului Popeşti-Leordeni.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 15 din 22.02.2018

Document semnat