Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de salubrizare efectuate de S.C. Rosal Grup S.A. pe trimestrele I, II și III în anul 2013

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 85808/06.11.2013, raportul de specialitate al Serviciului Administrare Domeniu Public și Privat înregistrat sub nr. 85807/06.11.2013, precum și rapoartele de avizare ale;
  • văzând prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul Autorității Naționale pentru Serviciile Comunitare de Servicii Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ale Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în aria administrativă a orașului Popești-Leordeni aprobat prin H.C.L. nr. 45/31.05.2011, precum Și cele ale art. 18, 19 și 20 din Cap. 9 – Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de performanță din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localității nr. 17099/14.08.2006;
  • în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – (1) Se aprobă indicatorii de performanță pentru serviciile publice de salubrizare efectuate de S.C. Rosal Grup S.A. pe trimestrele I, II Și III în anul 2013, prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Trimestrial Consiliul local va analiza rapoartele cu privire la realizarea indicatorilor de performanță și de evaluare aprobați potrivit prezentei hotărâri.
  • Art. 2. – (1) Unitatea de monitorizare a Serviciilor Publice și S.C. Rosal Grup S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    (2) Comunicarea Și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului orașului Popești-Leordeni, conform competențelor.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 65 din 19.11.2013

Document semnat