Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului și bugetului proiectului „Cercuri de lectură”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație înregistrat sub nr. 4288 din 26.01.2021;
  • Referatul de aprobare al domnului Primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 5573 din 02.02.2021 în conformitate cu prevederile;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.58, alin. (2) și art.103 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
 • În temeiul:
  • art. 129 alin. (7), lit. a), d) și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul proiectului „Cercuri de lectură”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă bugetul pentru organizarea proiectului „Cercuri de lectură”, în valoare estimată de 30.000 lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, prin Compartimentul Educație va asigura justificarea cheltuielilor.
 • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale, Serviciul Financiar Buget și Direcția Contabilitate.
 • Art. 5. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat