Proiect de hotărâre
privind aprobarea „Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor-situații de urgență) pentru semestrul II 2020”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului Primar Petre IACOB, înregistrat sub nr. 5635 din 02.02.2021, Raportul de specialitate al Compartimentului Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă înregistrat sub nr. 5248 din 29.01.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 13 lit. i și art. 27 lit. e din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 14 lit. e și f din O.M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă;
 • În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă „Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor situații de urgență) pentru SEMESTRUL II 2020” la nivelul orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești- Leordeni, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat