Proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului orașului Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat cu nr. 7464/10.02.2021;
  • Adresa Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. nr. 106325/29.12.2020, înregistrată în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni sub nr. 62438/30.12.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • HCL Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică;
 • În aplicarea prevederilor Titlului III - Cap. IV din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. I și III din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) și art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se desemnează domnul ............, cetățean român, născut la data de ..........., în ........., sector ...................., domiciliat în ..............., Str. ................, nr. ........, posesor a C.I. ......, seria .........., nr. ..........., eliberată de ..........., la data de .................., să facă parte din Adunarea Generală a Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.
 • Art. 2. – Reprezentantul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. va exercita toate drepturile și va îndeplini toate obligațiile acționarului conferite de legile în vigoare în vederea realizării obiectivului de activitate.
 • Art. 3. – Primarul, Secretarul General al U.A.T Popești-Leordeni și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., persoanelor interesate, precum și Instituției Prefectului-Județul Ilfov, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al U.A.T. Popești-Leordeni.
Document semnat