Proiect de hotărâre
privind alegerea viceprimarului orașului Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

  • În conformitate cu dispozițiile art. 152 alin. (2), alin. (3) și art. 5 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul încheierii Judecătoriei Cornetu din data de 16.10.2020, în dosarul nr. 12276/1748/2020 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai orașului Popești-Leordeni;
  • Ținând seama de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov aprobat prin HCL nr. 40/03.04.2020;
  • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 2411/18.01.2021 și dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. a), alin. (3) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se alege domnul/doamna .......... , consilier local, în funcția de Viceprimar al orașului Popești-Leordeni.
  • Art. 2. – Pe durata exercitării mandatului de Viceprimar domnul/doamna ................. își păstrează statul de consilier local fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.
  • Art. 3. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat