Proiect de hotărâre
privind aprobarea casării elementelor de natura activelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere referatul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 6076 din 03.02.2021, prin care se propune aprobarea casării elementelor de natura activelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni și referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 8745 din 17.02.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
  • H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997;
  • H.G.R. nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe;
  • Art. 129. alin. (2), lit. c). art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • În temeiul prevederilor art. 136. alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă casarea elementelor de natura activelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat va aduce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Direcția Contabilitate va actualiza datele în evidența cantitativ-valorică.
 • Art. 4. – Secretarul General UAT al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat