Proiect de hotărâre
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobil compus din teren intravilan în suprafață totală de 17.743,36, în vederea exproprierii pentru lucrarea de utilitate publică „Execuție lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier- Modernizare cartier Danubiana - în Orașul Popești Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr 44769/15.09.2020, Raportul de specialitate al Administratorului Public înregistrat sub nr. 44767/15.09.2020;
 • În baza:
  • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Legii 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor;
  • OMAI 163/2007 - pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • OMAI 210/2007 - pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129, alin 4, lit d, din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Raportului de evaluare pentru imobil compus din teren intravilan în suprafață totală de 17.743,36, în vederea exproprierii pentru lucrarea de utilitate publică „Execuție lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier- Modernizare cartier Danubiana - în Orașul Popești Leordeni” conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat