Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor
pentru imobilele supuse exproprierii, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajare Campus Preuniversitar - Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești Leordeni”

HOTĂRÂREA NR. 1
De stabilire a cuantumului despăgubirilor din data de 28.02.2022

 • Având în vedere dispozițiile art. 18, art. 19, art. 20 și art. 21 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14, art. 15, art. 16 și art. 17 din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor, desemnată prin Dispoziția nr. 57/31.01.2022 a Primarului Orașului Popești-Leordeni, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 255/2010, în următoarea componență:
  1. Dl. Petre Iacob, primarul orașului Popești-Leordeni;
  2. Ciobanu Nicolae, consilier, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Ilfov;
  3. Mogos Mihaela, reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
  4. Neagu Aurel, consilier juridic, reprezentant al expropriatorului;
  5. Dragotoniu Raluca Gabriela, șef serviciu, Juridic Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă, reprezentant al expropriatorului.
 • Având în vedere:
  • Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 113/16.12.2021, prin care a fost dispusă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, în suprafață de 20.000 mp, pentru realizarea obiectivlui „Amenajare Campus Preuniversitar - Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești-Leordeni”;
  • Dispoziția nr. 51/21.01.2022 a Primarului Orașului Popești-Leordeni, privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului teren în suprafață de 20.000 mp pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar - Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești-Leordeni”;
  • Dispoziția nr. 57/31.01.2022 a Primarului Orașului Popești-Leordeni, privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale și de acordare a despăgubirilor pentru terenurile care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajare Campus Preuniversitar - Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești-Leordeni”;
  • Titularul dreptului de proprietate al imobilului afectat de expropriere este SC ELDORADO SRL cu sediul în oraș Popești-Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 32, jud. Ilfov, conform Cărții Funciare nr. 102883 a orașului Popești-Leordeni;
  • SC ELDORADO SRL a fost notificat prin Notificarea nr. 67079/23.12.2021, respectiv a fost convocat prin adresa nr. 9711/15.02.2022 și nu au depus cerere pentru plata despăgubirilor, ci doar documentele doveditoare ale calității lor la Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în data de 22.02.2022;
  • Expropriatorul a publicat pe situl Primăriei orașului Popești-Leordeni in data de 02.02.2022 anunțul privind desemnarea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale asupra imobilelor expropriate, cu indicarea datei de începere a activității acesteia;
  • SC ELDORADO SRL s-a prezentat în fața Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în data de 22.02.2022;
 • în urma analizării următoarelor documente, care au fost comunicate de instituțiile abilitate și aflate la dosarul imobilului supus exproprierii:
  • Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 113/16.12.2021;
  • Dispoziția nr. 51/21.01.2022 a Primarului Orașului Popești-Leordeni;
  • Dispoziția nr. 57/31.01.2022 a Primarului Orașului Popești-Leordeni;
  • Procesul verbal de recepție nr. 3639/11.11.2021;
  • Raportul de evaluare nr. 62275/03.12.2021, întocmit de Management & Evaluation Company SRL;
 • Comisia constată următoarele:
  • Pentru imobilul constând în teren în suprafață de 20.000 mp situat în oraș Popești - Leordeni, Str. Drumul Fermei nr. 32, tarlaua 54/5, parcela 7.8.9.10, județul Ilfov, având număr cadestral 102883, conform planului de situație avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 3693/11.11.2021, aflat în proprietatea SC ELDORADO SRL, nu a fost depusă cerere ci doar documente doveditoare cu privire la dreptul de proprietate, iar în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) și (2) din Legea nr. 255/2010, și cu dispozițiile art. 15 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, iar proprietarii nu s-au pronunțat.
  • Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 113/16.12.2021, a fost însușit Raportul de evaluare întocmit de Management & Evaluation Company SRL, pentru imobilul ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar - Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești Leordeni”' și au fost aprobate sumele individuale estimate de expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilul-teren care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local, în cuantum de 3.071.440 lei (echivalentul a 620.618 Euro) conform listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii,
 • În temeiul dispozițiilor art. 20, art. 21 și art. 22 din Legea nr. 255/2010, prin raportare la prevederile art. 15 alin. (14) și ale art. 16 din HG nr. 53/2011, COMISIA legal întrunită în prezența a cel puțin 3 membrii și constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local,

Hotărăște:

 • Art. 1. – SC ELDORADO SRL este îndreptățiți la despăgubiri în calitate de titulari ai dreptului de proprietate asupra imobilului suspus exproprierii, în suprafață de 20.000 mp situat în oraș Popești - Leordeni, Str. Drumul Fermei nr. 32, tarlaua 54/5, parcela 7.8.9.10, județul Ilfov, având număr cadastral 102883, conform planului de situație avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 3693/11.11.2021.
 • Art. 2. – Se aprobă acordarea de despăgubiri pentru imobilul expropriat în de 20.000 mp situat în oraș Popești - Leordeni, Str. Drumul Fermei nr. 32, tarlaua 54/5, parcela 7.8.9.10, județul Ilfov, având număr cadestral 102883, conform planului de situație avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 3693/11.11.2021, în valoare totală de 3.071.440 lei (echivalentul a 620.618 Euro), conform Raportului de evaluare întocmit de Management & Evaluation Company S.R.L.
 • Art. 3. – Despăgubirile prevăzute la art. 2 se vor consemna în contul deschis la BCR SA, la dispoziția SC ELDORADO SRL și se vor elibera acestora în condițiile legii.
 • Art. 4. – Transferul dreptului de proprietate asupra terenului expropriat, din proprietatea privată în proprietatea publică a Orașului Popești-Leordeni operează de drept la data consemnării despăgubirilor pentru expropriere.
 • Art. 5. – Procesul-verbal din data de 28.02.2022 constituie anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.
 • Art. 6. – Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța competentă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 255/2010, în termen de 3 ani de la data comunicării.
 • Art. 7. – Prezenta hotărâre conține 3 (trei) pagini, a fost emisă în 4 (patru) exemplare și se va comunica, în original, persoanelor nominalizate la art. 1 și către BCR SA și se va afișa la sediul/Primăriei Orașului Popești-Leordeni, precum și pe pagina de internet a instituției.

Comisia de verificare a dreptului de proprietate

 1. Dl. Petre Iacob, primarul orașului Popești-Leordeni;
 2. Ciobanu Nicolae, consilier, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Ilfov;
 3. Mogos Mihaela, reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
 4. Neagu Aurel, consilier juridic, reprezentant al expropriatorului;
 5. Dragotoniu Raluca Gabriela, șef serviciu, Juridic Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă, reprezentant al expropriatorului.

Hotărârea nr. 1 din 28.02.2022

Document semnat