Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor
pentru imobilele supuse exproprierii, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajare parc și parcare supraterană în orașul Popești-Leordeni”

HOTĂRÂREA NR. 1
De stabilire a cuantumului despăgubirilor din data de 03.02.2020

 • Având în vedere dispozițiile art. 18, art. 19, art. 20 și art. 21 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14, art. 15, art. 16 și art. 17 din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor, desemnată prin Dispoziția nr. 26/23.01.2020 a Primarului Orașului Popești Leordeni, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 255/2010, în următoarea componență:
  1. Petre Iacob, primarul Orașului Popești-Leordeni;
  2. Ciobanu Nicolae, consilier, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Ilfov;
  3. Vartolomei Gabriela, reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
  4. Neagu Aurel, consilier juridic, reprezentant al expropriatorului;
  5. Dragotoniu Raluca Gabriela, șef serviciu, reprezentant al expropriatorului.
 • Având în vedere:
  • Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 120/20.11.2019, prin care a fost dispusă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, în suprafață de 11.540 m.p., care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „A menajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni”, situat în intravilanul Orașului Popești-Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 91F, județul Ilfov, tarlaua 55/8, parcela 20, înscris în Cartea Funciară nr. 105015 a Orașului Popești-Leordeni, având număr cadastral 105015, conform planului de situație avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 320397/17.10.2019, aflat în proprietatea numiților Ștefan Constantin și Ștefan Doina.
  • Dispoziția nr. 5/09.01.2020 a Primarului Orașului Popești-Leordeni, privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului teren în suprafață de 11.540 m.p. pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni”;
  • Dispoziția nr. 26/23.01.2020 a Primarului Orașului Popești-Leordeni, privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale și de acordare a despăgubirilor pentru terenurile care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni
  • Titularii dreptului de proprietate ai imobilului afectat de expropriere sunt numiții ȘTEFAN CONSTANTIN și ȘTEFAN DOINA, cu domiciliile în Orașul Popești-Leordeni, str. Popești Români nr. 56, jud. Ilfov, conform Cărții Funciare nr. 105015 a Orașului Popești-Leordeni;
  • Dl. ȘTEFAN CONSTANTIN și dna. ȘTEFAN DOINA au fost notificați prin Notificarea nr. 64511/17.12.2019, respectiv convocați prin Adresa nr. 64508/17.12.2019 și nu au depus cerere pentru plata despăgubirilor și documentele doveditoare ale calității lor la Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real;
  • Expropriatorul a publicat la data de 23.01.2020 anunțul privind desemnarea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale asupra imobilelor expropriate, cu indicarea datei de începere a activității acesteia;
  • Dl. ȘTEFAN CONSTANTIN și dna. ȘTEFAN DOINA nu s-au prezentat în fața Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real;
 • în urma analizării următoarelor documente, care au fost comunicate de instituțiile abilitate și aflate la dosarul imobilului supus exproprierii:
  • Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 120/20.11.2019;
  • Dispoziția nr. 5/09.01.2020 a Primarului Orașului Popești-Leordeni;
  • Dispoziția nr. 26/23.01.2020 a Primarului Orașului Popești-Leordeni;
  • Extras CF pentru informare nr. 241517/14.08.2019;
  • Raportul de evaluare întocmit de Management & Evaluation Company SRL;
  • Planul de situație avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 320397/17.10.2019;
 • Comisia constată următoarele:
  • Pentru imobilul constând în teren în suprafață de 11.540 m.p., situat în intravilanul Orașului Popești- Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 91F, județul Ilfov, tarlaua 55/8, parcela 20, înscris în Cartea Funciară nr. 105015 a Orașului Popești-Leordeni, având număr cadastral 105015, conform planului de situație avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 320397/17.10.2019, aflat în proprietatea numiților Ștefan Constantin și Ștefan Doina, nu a fost depusă cerere și documente doveditoare cu privire la dreptul de proprietate, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) și (2) din Legea nr. 255/2010, și cu dispozițiile art. 15 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, iar proprietarii nu s-au prezentat în fața Comisiei.
  • Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 120/20.11.2019, a fost însușit Raportul de evaluare întocmit de Management & Evaluation Company SRL, pentru imobilul ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești- Leordeni” și au fost aprobate sumele individuale estimate de expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilul-teren care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local, în cuantum de 1.653.1 15 lei, conform Listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii, proprietarii sau deținătorii acestora.
 • În temeiul dispozițiilor art. 20, art. 21 și art. 22 din Legea nr. 255/2010, prin raportare la prevederile art. 15 alin. (14) și ale art. 16 din HG nr. 53/2011

COMISIA
legal întrunită în prezența a cel puțin 3 membrii și constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Hotărăște:

 • Art. 1. – Dl ȘTEFAN CONSTANTIN și dna ȘTEFAN DOINA sunt îndreptățiți la despăgubiri în calitate de titulari ai dreptului de proprietate asupra imobilului suspus exproprierii, în suprafață de 11.540 m.p., situat în intravilanul Orașului Popești-Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 91F, județul Ilfov, tarlaua 55/8, parcela 20, înscris în Cartea Funciară nr. 105015 a Orașului Popești-Leordeni, având număr cadastral 105015.
 • Art. 2. – Se aprobă acordarea de despăgubiri pentru imobilul expropriat în suprafață de 11.540 m.p., situat în intravilanul Orașului Popești-Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 91F, județul Ilfov, tarlaua 55/8, parcela 20, înscris în Cartea Funciară nr. 105015 a Orașului Popești-Leordeni, având număr cadastral 105015, în valoare totală de 1.653.115 lei, conform Raportului de evaluare întocmit de Management & Evaluation Company SRL.
 • Art. 3. – Despăgubirile prevăzute la art. 2 se vor consemna în contul RO06 RNCB 0087 0081 3393 0001 deschis la BCR SA, la dispoziția numiților Ștefan Constantin și Ștefan Doina și se vor elibera acestora în condițiile legii.
 • Art. 4. – Transferul dreptului de proprietate asupra terenului expropriat, din proprietatea privată în proprietatea publică a Orașului Popești-Leordeni operează de drept la data consemnării despăgubirilor pentru expropriere.
 • Art. 5. – Procesul-verbal din data de 03.02.2020 constituie anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.
 • Art. 6. – Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța competentă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 255/2010, în termen de 3 ani de la data comunicării.
 • Art. 7. – Prezenta hotărâre conține 3 (trei) pagini, a fost emisă în 6 (șase) exemplare și se va comunica, în original, persoanelor nominalizate la art. 1 și către BCR SA și se va afișa la sediul/Primăriei Orașului Popești-Leordeni, al precum și pe pagina de internet a instituției.

Comisia de verificare a dreptului de proprietate

 1. Petre Iacob, primarul Orașului Popești-Leordeni;
 2. Ciobanu Nicolae, consilier, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Ilfov;
 3. Vartolomei Gabriela, reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
 4. Neagu Aurel, consilier juridic, reprezentant al expropriatorului;
 5. Dragotoniu Raluca Gabriela, șef serviciu, reprezentant al expropriatorului.

Hotărârea nr. 1 din 3.02.2020

Document semnat