Dispoziție
Privind modificarea art. 1 din dispoziția nr. 458 din 02.10.2019 pentru constituirea comisiei de evaluare pentru obiectivul:
„S.F. Campus Preuniversitar în oraș Popești-Leordeni”

Primarul orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat cu nr. 20480/15.04.2021 al Serviciului de Achiziții publice și investiții, din care reiese propunerea modificării art. 1 din Dispoziția nr. 458 din 02.10.2019 privind constituirii unei comisii de evaluare pentru obiectivul „S.F. Campus Preuniversitar în oraș Popești-Leordeni”, considerăm necesar constituirea unei comisii de evaluare pentru obiectivul mai sus menționat.
 • În conformitate cu prevederile art. 126-131 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • În temeiul art.196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Dispun

 • Art. 1. – Se modifica art. 1 al Dispoziției nr. 458/02.10.2019, și va avea următorul cuprins:
  „Art. 1 – Cu data prezentei se constituie comisia de revaluare a obiectivului: „S.F. Campus Preuniversitar în oraș Popești-Leordeni” având următoarea componentă:
  • Președinte: Bogdan CERNĂTESCU - Director D.A.D.P.P.
  • Membri:
   • Silviu GHEORGHIU - Șef Serv. Achiziții Publice și Investiții
   • Petru SAVU - Insp. D.A.D.P.P.
   • Marius-Adrian PASCU- Șef serv. Financiar Buget
   • Mariana SANDU - Insp. Serviciul Achiziții Publice și Investiții
  • Membru de rezerva: Dumitru NEACSU - Insp. D.A.D.P.P.”
 • Art. 2. – Serviciul Achiziții Publice și Investiții împreună cu membrii comisiei de recepție vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Dipoziția nr. 151 din 16.04.2021

Document semnat
Dispoziția nr. 151 (467.14 KB)