Dispoziție
privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Primăriei orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă înregistrat cu nr. 19112/08.04.2021;
  • În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale, republicată respectiv art 10-15 din Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
  • În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Dispun

  • Art. 1. – Începând cu data prezentei se aprobă Nomenclatorul Arhivistic al Primăriei orașului Popești-Leordeni prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
  • Art. 2. – Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă si direcțiile/serviciile/compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta dispoziție.
  • Art. 3. – Începând cu data prezentei orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.
  • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei dispoziții potrivit competențelor.

Dipoziția nr. 143 din 13.04.2021

Document semnat