Dispoziție
Privind modificarea art. 1 din dispoziția nr. 431 din 3.11.2020 pentru constituirea comisiei de recepție pentru obiectivul:
„Lucrări de reabilitate termica Bloc 1 și Bloc 2 str. Unirii - Proiectare și execuție” conform Autorizațiilor de construire nr. 449/13.11.2019 și 448/13.11.2019

Primarul orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat cu nr. 8292/15.02.2021 al Serviciului de Achiziții publice și investiții, din care reiese propunerea modificării art. 1 din Dispoziția nr. 431 din 03.11.2020 privind constituirii unei comisii de recepție pentru obiectivul „Lucrări de reabilitate termica Bloc 1 și Bloc 2 str. Unirii - Proiectare și execuție”, conform Autorizațiilor de construire nr. 449/13.11.2019 si nr. 448/13.11.2019, considerăm necesar constituirea unei comisii de recepție pentru obiectivul mai sus menționat;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016;
 • În temeiul art.196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Dispun

 • Art. 1. – Se modifica art. 1 al Dispoziției nr. 431/03.11.2020, și va avea următorul cuprins:
  „Art. 1 Cu data prezentei se constituie comisia de recepție a obiectivului: „Lucrări de reabilitate termica Bloc 1 și Bloc 2 str. Unirii - Proiectare și execuție”, conform Autorizațiilor de construire nr. 449/13.11.2019 si 448/13.11.2019, având următoarea componență:
  • Președinte: Alin Constantin Todireanu - Administrator Public
  • Membri:
   • Bogdan Cernatescu - Director D.A.D.P.P.
   • Silviu Gheorghiu - Sef Serviciu Achiziții Publice si Investiții
   • Marius-Adrian PASCU- Șef serv. Financiar Buget
   • Nicoleta Epure - Inspector D.A.D.P.P.
  • Membru de rezerva: Gabriela Radu - Inspector Serviciu Achiziții Publice și Investiții.”
 • Art. 2. – Serviciul Achiziții Publice și Investiții împreună cu membrii comisiei de recepție vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Dipoziția nr. 70 din 18.02.2021

Document semnat
Dispoziția nr. 70 (519.32 KB)