Dispoziție
privind actualizarea delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Referatul secretarului orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 52018/26.10.2020 din care reiese necesitatea actualizării delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni;
  • Avizul pozitiv al Serviciului de Telecomunicații Speciale UM 0201, București și județul Ilfov;
  • Avizului conform al Autorității Electorale Permanente, nr. 26039/06.11.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1) și (5), privind criteriile pe care trebuie să îndeplinească secțiile de votare din țară, precum și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 7 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară si a stabilirii sediilor acestora;
  • art.6 alin. (1) din Hotărârea AEP nr. 19/2017;
 • Ținând cont de:
  • numărul de alegători de la unele secții de votare propunem rearondarea unor artere de la aceste secții de votare la alte secții de votare;
 • Pentru buna desfășurare a procesului electoral propunem de asemenea:
  • mutarea sediului secției de votare nr.88 la noul sediu din Strada Sf. Nicolae nr. 4 Bis;
  • mutarea sediului secției de votare nr.91, la noul sediu din Șoseaua Olteniței nr. 8;
 • Secțiile de votare propuse, se află la parter și îndeplinesc toate condițiile logistice, necesare bunei desfășurări a procesului electoral (spațiu suficient pentru amplasarea cabinelor de vot și a pieselor de mobilier necesare desfășurării activității Biroului electoral, condițiile pentru depozitarea în siguranță a buletinelor de vot), secțiile de votare sunt dotate cu toate utilitățile (energie electrică, apă, încălzire, rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități);
  Aceste spații vor fi utilizate la toate tipurile de scrutin;
  Fondurile necesare mutării celor 2 (două) secții de votare sunt prevăzute în bugetul local;
 • În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1), lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

Dispun:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ- teritorială a orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 • Art. 2. – Celelalte arondări aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Dispoziția se va comunica persoanei autorizate să opereze în Registrul electoral, în cel mult 48 de la intrarea în vigoare a acesteia iar modificările de orice natură aprobate prin avizul conform al Autorității Electorale Permanente sunt operate de aceasta, în cel mult 48 de ore de la data comunicării dispoziției primarului.
 • Art. 4. – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Ilfov, Autorității Electorale Permanente - Biroul Județean Ilfov și va fi adusă la cunoștința publică celor interesați în termenul prevăzut de lege.
 • Art. 5. – Prezenta dispoziția poate fi contestată conform art. 1, art. 7 și art. 11 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la autoritatea sau instanța competentă material și teritorial.

Dipoziția nr. 437 din 6.11.2020

Document semnat