Dispoziție
privind schimbarea sediului a două secții de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni:

 • Având în vedere:
  • Referatul secretarului orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 43805/09.09.2020 din care reiese necesitatea actualizării delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni;
  • Avizul pozitiv al Serviciului de Telecomunicații Speciale UM 0201, București și județul Ilfov;
  • Avizului conform al Autorității Electorale Permanente, nr. 17453/11.09.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1) și (5), privind criteriile pe care trebuie să îndeplinească secțiile de votare din țară, precum și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;art.7 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară si a stabilirii sediilor acestora;art.6 alin (1) din Hotărârea AEP nr. 19/2017;
  • Având în vedere că secția de votare nr.86 cu sediul în Șoseaua Olteniței nr. 216, nu mai poate funcționa în acest spațiu, propunem mutarea acesteia în sediul din Șoseaua Olteniței nr. 181, Cartier Danubiana;
  • De asemenea propunem mutare sediului secției de votare nr.85 din sediul actual, în sediul din Șoseaua Olteniței nr. 181, Cartier Danubiana;
  • Secțiile de votare propuse, îndeplinesc toate condițiile logistice, necesare pentru buna desfășurare a procesului electoral (spațiu suficient pentru amplasarea cabinelor de vot și a pieselor de mobilier necesare desfășurării activității Biroului electoral, condițiile pentru depozitarea în siguranță a buletinelor de vot), secțiile de votare sunt dotate cu toate utilitățile (energie electrică, apă, încălzire, rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități);
  • Aceste spații vor fi utilizate la toate tipurile de scrutin;
  • Fondurile necesare înființării noilor secții de votare sunt prevăzute în bugetul local;
  • În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. 1, lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  Dispun

  • Art. 1. – Se aprobă schimbarea sediului a două secții de votare, aflate în limita administrativ- teritorială a orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
  • Art. 2. – Celelalte delimitări ale secțiilor de votare aflate în limita administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni din Dispoziția Primarului nr. 341/03.09.2020 rămân neschimbate.
  • Art. 3. – Dispoziția se va comunica persoanei autorizate să opereze în Registrul electoral, în cel mult 48 de la intrarea în vigoare a acesteia iar modificările de orice natură aprobate prin avizul conform al Autorității Electorale Permanente sunt operate de aceasta, în cel mult 48 de ore de la data comunicării dispoziției primarului.
  • Art. 4. – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Ilfov, Autorității Electorale Permanente - Biroul Județean Ilfov și va fi adusă la cunoștința publică celor interesați în termenul prevăzut de lege.
  • Art. 5. – Prezenta dispoziția poate fi contestată conform art. 1, art. 7 și art. 11 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la autoritatea sau instanța competentă material și teritorial.

  Dipoziția nr. 356 din 11.06.2020

Document semnat