Dispoziție
exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilului teren în suprafață de 11.540 mp pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni”

Primarul orașului Popești-Leordeni:

 • Analizând Raportul de specialitate nr. 824/09.01.2020 întocmit de către Serviciul Achiziții Publice și Investiții, prin care s-a propus emiterea dispoziției de expropriere a imobilului proprietate privată în suprafață de 11.540 mp, aflat în proprietatea numiților Ștefan Constantin și Ștefan Doina, situat în intravilanul Orașului Popești-Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 91F, județul Ilfov, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni”, precum și Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 120/20.11.2019 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a imobilului sus-menționat;
 • În baza art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. k) și art. 9 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și a prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010;
 • În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 120/20.11.2019, prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de expropriere a imobilului mai sus menționat;
 • Având în vedere transmiterea către proprietari a notificării intenției de expropriere și expirarea termenului prevăzut de art. 8 din Legea nr. 255/2010;
 • În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1), lit.b) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.

Dispun

 • Art. 1. – Se expropriază imobilul-teren în suprafață de 11.540 m.p., care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni”, situat în intravilanul Orașului Popești-Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 91F, județul Ilfov, conform planului de situație avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 320397/17.10.2019, aflat în proprietatea numiților Ștefan Constantin și Ștefan Doina, calitatea de expropriator revenind Orașului Popești-Leordeni, astfel cum rezultă din Anexa nr. 1 parte integrantă a prezentei.
 • Art. 2. – Prezenta dispoziție de expropriere constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea bunului imobil care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni”, atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunul expropriat, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.
 • Art. 3. – Prezenta dispoziție de expropriere se emite și își produce efectele, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii și în situația în care proprietarii imobilului expropriat nu s-au prezentat în termenul prevăzut de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 sau nu au prezentat un titlu valabil, precum și în situația când nu sunt cunoscuți proprietarii, în situația succesiunilor nedeschise, a succesorilor necunoscuți ori când proprietarii nu sunt de acord cu valoarea despăgubirilor.
 • Art. 4. – Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză din proprietatea persoanelor fizice în proprietatea publică a expropriatorului, Orașului Popești-Leordeni, va opera de drept după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.
 • Art. 5. – Ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii și transferului dreptului de proprietate, se dispune O.C.P.I Ilfov intabularea dreptului de proprietate publică a Orașului Popești-Leordeni asupra imobilului care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni”, la cererea Primarului Orașului Popești-Leordeni în baza prezentei Dispoziții.
 • Art. 6. – Prezenta dispoziție se va afișa la sediul Primăriei Orașului Popești-Leordeni și pe pagina de internet a instituției www.primăria-popești-leordeni.ro.
 • Art. 7. – Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Popești-Leordeni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
 • Art. 8. – Prezenta dispoziție se va comunica către: Instituția Prefectului Județului Ilfov, Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Achiziții Publice și Investiții, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, persoanelor expropriate și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și publicare pe pagina de internet a instituției.

Dipoziția nr. 5 din 9.01.2020

Document semnat
Dispoziția nr. 5 (610.91 KB)